צריכה או משפחה?

שני קולות שונים וסותרים לגבי מקומה של הילודה במשבר הסביבתי